About PLP

Què és i com sorgeix en projecte plurilingüe del centre 

El Projecte Lingüístic de l’INS Lluís Domènech i Montaner indica, primer de tot, que la planificació curricular ha de possibilitar que tots els alumnes assoleixin el domini bàsic de les llengües catalana i castellana en les quatre habilitats: comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita. A més, i pel que fa al coneixement d’altres llengües, el centre ofereix l’anglès com a primera llengua estrangera i l’alemany i el francès com a segona llengua estrangera optativa amb condició de continuïtat a partir de 2n curs d’ESO i fins a l’etapa post-obligatòria (fins a 1r de Batxillerat).

Entre els anys 2010 i 2014 va estar vigent en el nostre institut un Pla d’Autonomia de Centre una de les estratègies bàsiques del qual consistí a impulsar la utilització de l’anglès com a llengua d’instrucció en altres assignatures no-lingüístiques com per exemple matemàtiques o ciències socials. En aquest marc, es va impulsar un PROJECTE PLURILINGÜE que s’ha consolidat definitivament mitjançant l’adhesió del centre al projecte d’innovació del Departament d’Ensenyament anomenat Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme, entre els anys 2014-2016, i que en l’actualitat es tradueix en la utilització de de la llengua anglesa en diverses assignatures no-lingüístiques a tots els nivells de l’ESO i l’oferta de l’alemany i el francès en la franja d’optatives segons es mostra en la taula adjunta pel curs 2016-2017.

L’objectiu a mig-llarg termini és aconseguir que al final de l’ESO el percentatge d’alumnes que assoleixi el nivell B1 sigui igual o superior al 50% en la primera llengua estrangera, i que un 75% tingui l’opció de conèixer una altra llengua estrangera en finalitzar l’ESO.


Àrees d’intervenció 2016-2017
  • Social sciences: 1r, 2n i 3r de l’ESO i Història de l’Art i Història d’Espanya a 2n de batxillerat.
  • Tecnologies:1r i 3r d’ESO.
  • Natural Sciences: 1r, 3r i 4t d'ESO.
  • Mathematics: 1r, 2n i 3r d’ESO.
  • Music: 1r d’ESO.
  • Ethics: 3r d'ESO.

Objectius generals del projecte
  • Avançar en l’ensenyament de llengües i motivar l’alumne mitjançant l’aplicació d’estratègies AICLE per desenvolupar la competència lingüística en llengües estrangeres.
  • Incrementar el temps d’exposició de l’alumne a altres llengües diferents del català a través de la vehiculació de continguts en aquestes llengües, en especial, la llengua anglesa.
  • Diversificar estratègies de gestió del coneixement en llengua estrangera.
  • Fer que els alumnes aprenguin llengües per a comunicar-se però també, i sobre tot, per fer coses amb la llengua (aprenentatge significatiu, orientat a l’acció ) i per poder resoldre situacions i problemes de la vida real (aprenentatge competencial i col·laboratiu).